oifig@scoiland.ie

01 840 9640

Draighneán, Bóthar Fhaol Droma, Sord, Co. Áth Cliath, K67V207

 

Treoir do Thuismitheoirí – Parents’ Guide

Is í an Ghaeilge teanga na scoile agus beimid ag súil leis an nGaeilge amháin a chloistéail ó na daltaí ó rang na  naíonáin mhóra ar aghaidh, ní hamháin ar scoil, ach ag teacht ar scoil agus ag imeacht ón scoil. Beimid ag súil go ndéanfaidh na tuismitheoirí na daltaí a spreagadh agus a mhisniú sa dóigh seo, agus go mbainfidh siad féin úsáid as pé Gaeilge atá acu leis na leanaí, le tuismitheoirí agus Gaeilgeoir ar bith eile.

An Ghaeilge is the language of the school,  and it is expected that only Irish should be used by all pupils from senior infants onwards, not only in school, but also travelling to and from school. Please encourage you child in this respect and use as much Irish as you can when speaking to your child, to other parents or to any other Gaeilgeoir.

Tá sé tabhachtach go n-úsáidfeadh an dalta an leagan Gaeilge den ainm agus den sloinne i gconaí. Cuir ainm an pháiste ar gach ní a bhaineann leis / leí: mála, cóta, bosca lóin, geansaí, léine, T-léine, carabhat, leabhair, coipleabhair &rl.

It is important that the Irish version of the pupil’s name be used at all times, and especially on school books and copies. Please put name tags on all your child’s possessions i.e. bag, coat, lunch box, flask, Jumper, shirt, T-shirt, Tie, Books, copies etc.

Beimid ag súil go dtabharfaidh tú tacaíocht do mheoin agus do pholasaí na scoile, d’udaráis na scoile, idir Bhord Bainistíochta agus foireann, agus d’fheachtais éagsúla na scoile a reachtálfar trid na blianta ag Comhairle na dTuismitheoirí.
It is hoped that you will give support and encouragement to the ethos and policy of Scoil an Duinninigh, to the school authorities, Board of Management and staff, and to the various campaigns and events that Comhairle na dTuismitheoiri organise.

Tosnaíonn an lá scoile ag 8:55a.m., na ranganna ag 9:15a.m. agus críochnaíonn sé ag 2:35p.m. (1:35p.m. do na naíonáin).
Is ceart do thusimitheoirí  fanacht taobh amuigh den gheata go dtagann an páistí amach. Ná tóg páiste eile gan é a chur in úil don múinteoir. Bíonn 2 shos i rith an lae 10:30 & 12:30, Is ceart lón folláin agus deoch a thabhairt do na páistí.

The school day begins at 8:55a.m.with classes starting at 9:15a.m. and finishes at 2:35p.m. (1:35p.m. for the Juniors). The parents should wait outside the school gate until the children are brought out. Do not take another child without first speaking to the teacher. There are 2 breaks during the day – 10:30 & 12:30, the children should have a healthy lunch and drink with them.

 

Laethanta a bheidh an scoil dúnta, cuirfear scéala abhaile roimh ré i scríbhinn. Má cheapann tú nach  féidir leat brath ar do pháiste an litir a thabhairt duit, cuardaigh sa mhála scoile gach lá.

Parents will be notified in advance about days on which the school will be closed. If you think your child is not reliable enough to deliver a written message,  please check the school bag.

Tá busanna scoile ag freastail ar na ceantair seo leanas.
Buses travel from the school to the following areas:

 • Port Mearnóg/Mullach Ỉde (Portmarnock/Malahide)
 • Gleann na hAbhann (Rivervalley)
 • Baile an Bhraicín (Brackenstown)
 • Domhnach Bat/Lusca /Ros Eo. (Donabate/Lusk/Rush)

 

Tá tuilleadh eolais le fáil ón oifig maidir le stopanna agus amanna.

Beidh gach dalta go bhfuil cónaí orthu 2 mhíle nó níos mó ón scoil i dteidil pas soar in aisce. Beidh cead ag na daltaí eile taisteal ach pas a cheannach ó Bhus Ếireann.

More information regarding stops and times from the office. Each child who lives 2 miles or more from the school is entitled to travel on the school bus free of charge, the school will automatically apply for passes for these children.  Children who live within 2 miles of the school can purchase an annual bus ticket from Bus Ếireann. 

Caithfidh múinteoirí agus tuismitheoirí obair as láimh a chéile chun dea-iompar agus smacht a chothú sna daltaí. Beimid ag súil go mbainfear leas ceart as an scéim teagmhála idir mhúinteoirí agus tuismitheoirí chun é seo a chur i gcrích. Cuimhnigh gur ortsa, an tuismitheoir, atá an dualgas smacht a choinnéail ar do pháiste, agus go bhfuil an múinteoir ag brath ar do thacaíocht agus do chomhoibriú. Ar ndóigh, tá smacht agus dea-iompar bunaithe ar mheas – meas ag an bpáiste air féin, ar a gcomráidithe agus ar na múinteoirí. Muna bhfuil iompar do pháiste sásúil cuirfear é/í ar Chód Smachta na Scoile.
Teachers and parents must work together to encourage a spirit of good behaviour and discipline in the school. It is hoped that proper use will be made of the teacher/parent contact scheme to achieve this.

Remember that yours is the primary responsibility for your child’s behaviour and that the teacher is depending on your support and co-operation. Discipline is based on respect – respect of the pupils for themselves, for their colleagues and for their teachers.  Children are expected to behave in an acceptable manner both in the classroom and in the school surroundings. If your child’s behaviour is unsatisfactory the school’s Code of Discipline will be invoked.

Dé réir Act Leasa Oideachais 2000 is ceart do thuismitheoirí nóta a scríobh má bhíonn páiste as láthair. Coimeadfar na nótaí sa scoil. Má bhíonn páiste as láthair níos mó na 20 lá beidh sé de dhualgas ar an bPríomh Oide é a chur in úil don Oifigeach Leasa Oideachais. Cuirfear na dátaí ar a mbeidh an scoil dúnta in úil ag tús na scoilbhliana. Má bhíonn ar an scoil dunadh de bharr gearchéim cuirfear é in úil chomh luath agus is féidir.
In accordance with the Education Welfare Act 2000, parents must supply a written note covering the child’s absence. These notes will be retained as a record of the child’s absences. Where these absences exceed 20 days the Principal is obliged to notify the Education Welfare Officer. A calendar of school closures will be given. Parents/Guardians will be notified in the event of emergency school closures.

Beidh obair bhaile le déanamh ag daltaí uilig na scoile ceithre lá sa tseachtain, déantar é a thosnú le naíonáin bheaga níos déanaí sa bhliain de ghnáth. Ní thabharfar obair bhaile ag an deireadh seachtaine do ghnáth. Beidh gnéithe scríofa agus foghlama ag baint leis an obair seo, agus táthar ag súil go bhféachfaidh tuismitheoirí chuige go  ndéanfar go díograsach agus go slachtmhar í. Iarrtar ort an obair bhaile a shíniú gach oíche.

Má cheapann tú go bhfuil do pháiste ag caitheamh an iomarca ama ag déanamh obair bhaile. Cuir nóta chuig an múinteoir á rá. Ná déan an obair bhaile don páiste. Beidh réamh-ullmhúcahan déanta ag an múinteoir air ach d’fhéadfá an obair bhaile a sheiceáil. Bí cinnte de go dtugann tú moladh agus tacaíocht do do pháiste. Éist leis/leí ag léamh. Scrúdaigh an litriú agus na tablaí. Tá leabhar nótaí obair bhaile ag do pháiste agus iarrtar ort an obair bhaile a shíniú gach oíche.

Homework is expected to be done by all children in the school on four evenings each week. It is generally introduced later in the school year for Junior Infants. Homework will not normally be given at weekends. The work will have a written and an oral content, and you are urged to ensure that it is done neatly and carefully. If you think your child spends an undue amount of time doing homework, please forward a note to the class teacher stating so.

Please do not do your child’s homework, as work set for homework will have been prepared in school. Just give lots of praise and encouragement and only offer constructive criticism. Oral work is as important as written. Listen to your child read, examine his/her spellings, tables etc. The length and level of difficulty of the work will depend on the age and ability of the class. The homework is written in the homework journal and should be signed by a parent each night.

Iarrtar ort gan do pháistí a chur ar scoil nuair atá siad tinn nó ag glacadh frithbheathach. Cuirfear fios ort le do pháiste a thabhairt abhaile má bhíonn sé/sí tinn le linn am scoile.

Parents are asked not to send children to school when sick or when taking antibiotics. If your child is sick in school, you will be contacted and asked to bring the child home.

Is mór an cabhair don muinteoir fhios a bheith acu roimh ré ar aon máchail atá ag do pháiste,  go háirithe iad siúd a cuireann isteach ar do pháiste le linn bheith ag foghlaim e.g. fadhb éisteachta nó radhairce.

Please alert the teacher to any physical disability or allergy that your child might have, particularly any physical defect that you think might affect your child’s performance e.g. a hearing problem, defective eyesight etc.

Tá géarghá le seiceáil a dhéanamh go rialta ar ceann gruaige do pháiste féin maidir le bheith foirchte le míola. Please check your child’s hair regularly for outbreaks of hair infestation.

Níl cead ag páiste ar bith fanacht sa seomra ranga le linn sosa.

No child may remain in the classroom during the breaks.

Tarlaíonn timpistí ainneoin aireachas. Má  bhíonn timpist ag do pháiste nó má

éiríonn sé/sí tinn le linn bheith ar scoil cuirfear fios ort go gasta.

Accidents occur despite supervision. In the event of an accident or of your child becoming ill at school every possible effort will be made to contact parents or the persons delegated by the parents to take responsibility for your child.

Tá sé an tabhachtach go mbeadh dea chumarsáid idir thuismitheoirí agus múinteoirí chun a chinntiú go mbainfidh na daltaí an leas is fearr as a gcuid ama ar scoil. Tá fáilte roimh tuismitheoirí a bheith páirteach i gComhairle na dTuismitheoirí. Beidh Chruinniú Chinn Bliana ar siúl sa chéad tearma.

Parental involvement in the school and in the progress of the pupils is encouraged and of vital importance to the progress of the child. Parents are welcome to join the Parents Association, Comhairle na dTuismitheoirí. The annual AGM is held during the first school term.

Is feidir le Tuismitheoirí agus Múinteoirí teangbháil a dhéanamh lena chéile ar na bealaigh seo leanas:

 •     Nóta, litir nó glaoch teileafón.
 •     Cruinniú Tuismitheoirí/Múinteoirí
 •     Cruinnithe eile a shocrófar i rith na bliana.
 •     Tuairisc Scoile Dheireadh na Bliana

Parents/Guardians and Teacher may communicate in the following ways:

 •    A note, letter or phone call.
 •    Official Parent/Teacher meeting during first term.
 •    Informal Parent/Teacher meetings by appointment.
 •    End of year reports. 

Má bhíonn tú ag iarraidh labhairt le muinteoir, ná cuir isteach ar obair an ranga,déan coinne roimh ré. If you wish to have a talk with a teacher, please do not interrupt the class, make an appointment in advance.

Nuair atá ort íoc as rudaí mar leabhair, bainne, ceol, turasanna &rl. iarrtar ort an tairgead a chur isteach gan mhoill. Cuir an tairgead i gclúdach litreach le hainm an pháiste, an méid agus an rud/turas as a bhfuil tú ag íoc, scríofa go soiléir.

When requested to pay for such items as books, milk, extra curricular activities, tours etc., please pay promptly, this will save the school time and money, – put the money in an envelope marked with the child’s name, amount and items/trips being paid for. When there is a lot of money involved we will endeavour to give you as much notice as possible in order to ease the burden.

Má tá gearán nó fadbh ag tuismitheoir is ceart do/di labhairt leis an múinteoir ranga ar dtús. Muna mbíonn réiteach ar an bhfadbh is ceart dul chun cainte leis an bPríomh Oide.

If a parent or guardian has a complaint or problem they should first approach the class teacher to resolve the matter. If unresolved they should approach the Principal.

Working Hours

 • Monday9am - 6pm
 • Tuesday9am - 6pm
 • Wednesday9am - 6pm
 • Thursday9am - 6pm
 • Friday9am - 6pm
 • SaturdayClosed
 • SundayClosed
Teachers