oifig@scoiland.ie

01 840 9640

Draighneán, Bóthar Fhaol Droma, Sord, Co. Áth Cliath, K67V207

   

Cúram Leanaí

Tá sé mar aidhm ag Scoil an Duinninigh cúram den chaighdeán is airde a chur ar fáil dá cuid daltaí, ionas go ndéanfar leas gach pháiste a chur ar aghaidh agus é/í a chosaint ón olc agus iad ar scoil.

Tá an polasaí seo bunaithe ar ana treoirlínte agus nósanna imeachta ata leagtha síos i

 • An Roinn Oideachais agus Eolaíochta – Children First , Treoirlínte Náisiúnta do Chosaint agus Leas Leanaí, 1999.
 • An Roinn Oideachais agus  Eolaíochta – Cosaint Leanaí, Treoirlínte agus  Nósanna Imeachta,  2001.
 • Lámhleabhar an CPSMA . Treoirlínte chun deileáil le mí-úsaid ghnéasach leanaí:

Aguisín 56, lch 195-203

Is ceart do gach ball den fhoireann a bheith aireach agus má amhras ar aon duine faoi bhaol mí-úsáide leanaí is ceart é a chur in úil don   Oifigeach Teagmhála Ainmnithe Brid Mhic Gearailt Príomh Oide nó muna bhfuil sí ar fáil Máire Mhic Aogáin.

I ngach cás leanfar  Cosaint Leanaí ,Treoirlinte agus Nósanna Imeachta  2001 chun déileail le líomhantaí  Gach ní a bhaineann le próiseáil nó iniúchadh cúrsaí mí-úsáide ba chóir déileáil leis tríd an OTA.

Grinnfhiosrúcháin na nGardai

Is gá grinnfhiosrúcháin na nGardaí a fháil do gach múinteoir  agus fostaí nua. Ní fhostófar duine má tá aon amhras ann nach bhfuil sé/sí oiriúnach le hobair le páistí.

Ceapacháin Múinteoirí

Lorgeoidh Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta cead ón bátrun agus faofadh ón Aire Oideachais agus Eolaíochta le múinteoirí a cheapadh.

Treoirlínte i dtaobh Mí-úsáid Leanaí a Aithint

Caithfear na comharthaí sóirt a iniúchadh i gcomhthéacs iomlán an pháiste agus a theaghlach.  Bíonn trí chéim de ghnáth i gceist nuair a bhíonn mí-úsáid leanaí á iniúchadh.

Is iad sin:-

 • Na féidireachtaí a mheas
 • Na comharthaí sóirt a aithint
 • An t-eolas a thaifeadadh

Conas faisnéisiú leanaí a láimhseáil

Nuair a tugtar eolas faoi rún caithfidh an ball foirne a bheith mothálach agus é/í ag freagairt don eolas a tugadh.

Beidh air/uirthi an páiste a chur ar a s(h)uaimhneas, ionas go mbeidh iontaoibh ag an bpáiste as/aisti, ach caithfear a chur in iúl go bhfuil gá le gníomh agus go mbeidh toradh ag éirí as – ina measc go gcaithfear daoine fásta eile a chur ar an eolas.  Tá sé tábhachtach a rá leis an bpáiste go ndéanfar gach rud chun é a chosaint ach ní cóir geallúint a thabhairt nach féidir a chomhlíonadh e.g. gan an scéal a insint d’aon duine eile.    Leas an pháiste an príomhrud sna cásanna seo.  Chomh fada agus is féidir, is cóir mianta an pháiste a chur san áireamh, ag braith ar aois agus leibhéal tuisceana.

Tugtar an chomhairle seo a leanas do lucht scoile a dtugann páiste tuairisc dóibh i leith mí-úsáide.

 • Tóg go bog é.
 • Éist leis an bpáiste go hoscailte agus go mothálach.
 • Bí dáiríre faoi gach tuairisc den tsaghas seo.
 • Ná cuir treoircheisteanna agus ná tabhair moltaí don bpáiste.
 • Cuir an páiste ar a s(h)uaimhneas ach ná tabhair geallúintí.
 • Ná cuir bac ar an bpáiste agus é/í ag cuimhneamh siar ar eachtraí suntasacha.
 • Ná téigh thar fóir agus tú ag freagairt don ghéarchéim.
 • Mínigh go bhfuil seans ann go mbeidh breis cabhrach ag teastáil.
 • Déan an comhrá a thaifeadadh go cruinn agus bíodh tuairisc ann faoi dátaí, amanna, ainmneacha, áiteanna, comhthéacs agus mionsonraí an chomhrá.

Ba chóir an t-eolas seo a sheoladh go dtí an OTA agus tuairisc faoi a choimeád sa scoil.

Má tá an tuairisceoir nó ball foirne agus an OTA sásta go bhfuil bunús leis an amhras/líomhain, ba chóir dul ar aghaidh leis na nósanna imeachta atá leagtha amach i  “Tús Áite do Leanaí” – Mír 4.4 lch 38 (Aguisín 10) agus cloí leo.

Cuirfear Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta ar an eolas sar a dtéann an OTA i dteagmháil leis na húdaráis chuí muna mbíonn gá le gníomhú gan mhoill ar son leasa an pháiste, agus sa chás sin is féidir an Cathaoirleach a chur ar an eolas tar éis don tuairisc a bheith seolta.

Má bhíonn amhras ar aon duine proifisiúnta, ba chóir do/di na tuismitheoirí/caomhnóirí a chur ar an eolas faoi tuairisc a bheith á chur ar aghaidh go dtí Feidhmeannas na Seirbhísí Slainte nó an Garda Siochána, ach amháin nuair a thuigtear do/di go gcuirfeadh sé an páiste i mbaol.

I gcás práinne, nuair a dhealraíonn sé go bhfuil páiste i mbaol láithreach agus go tromchúiseach, agus nuair nach féidir teacht ar oibrí sóisialta ar dualgas, is féidir dul díreach go dtí an Garda Siochána.  Ní cóir riamh go bhfágfaí páiste i mbaol ag fanacht ar idirghabháil ón bhFeidhmeannas Seirbhísí Sláinte.

Líomhaintí in aghaidh Fostaithe Scoile

Sábháltacht agus cosaint an pháiste an rud is tábhachtaí do Chathaoirleach an Bhord Bainistíochta nó an OTA.  Mar sin féin, bíonn cearta na bhfostaithe le cosaint i gcoinne líomhaintí bréagacha nó mailíseacha.

Mar fhostaitheoirí, ba chóir don mBord Bainistíochta comhairle dlí a lorg i gcónaí mar ní mar a chéile gach cás.

Tá dhá chéim i gceist:

 1. Nós imeachta na tuairisce.
 2. Nós imeachta maidir leis an bhfostaí.

Ar an OTA a bhíonn an dualgas i dtaobh tuairisc a chur go dtí Feidhmeannas na Seirbhísí Sláinte.  Ar an gCathaoirleach, Bord Bainistíochta, a bhíonn an dualgas, i gcomhair leis an mBord, déileáil leis na cúrsaí fostaíochta. Más i leith an OTA a bhíonn an líomhain, caithfidh Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta a bheith freagrach as tuairisc a chur faoi go dtí  Feidhmeannas na Seirbhísí Sláinte.

Tuairisciú

Nuair a chuirtear i leith fostaí scoile gur deineadh mí-úsáid ar pháiste, ba chóir don OTA feidhmiú láithreach de réir na nósanna imeachta atá leagtha amach sa doiciméad “Cosaint Leanaí”.

Ba chóir tuairisc i scríbhinn ag cur síos ar an líomhain a lorg ón duine/bhforas a bhfuil an gearán á dhéanamh aige.  Ba chóir don OTA Cathaoirleach an Bhord Bainistiochta a chur ar an eolas i gcónaí.

Más fostaí scoile seachas an OTA a gheibheann eolas faoi líomhaintí i leith fostaí scoile eile, ba chóir dó/di an OTA a chur ar an eolas láithreach.  Má bhíonn amhras ar fhostaithe scoile faoi fhostaí scoile eile, ba chóir dóibh dul i gcomhairle leis an OTA.  Leanfar na nósanna imeachta atá leagtha amach ansin.

Ba chóir don gCathaoirleach Bhord Bainistíochta agus an OTA an fostaí a chur ar an eolas ansin, go príobháideach

a) go bhfuil gearán déanta ina leith

b) faoi ábhar an ghearáin

c) pé acu go bhfuil/mbeidh/gur cóir go gcuirfí Feidhmeannas na Seirbhísí Sláinte  nó na Gardaí ar an eolas faoi.

d) Ba choir go dtabharfaí cóip i scríbhinn den líomhain agus cáipéis eile ar bith a bhaineann le hábhar don bhfostaí.  Ba chóir iarraidh ar an bhfostaí freagairt i scríbhinn don líomhain agus é a chur go dtí an Bord Bainistíochta taobh istigh de thréimhse ama áirithe agus ba chóir a chur in iúl dó/di go bhféadfaí an doiciméad seo a sheoladh ar aghaidh go dtí na Gardaí, Feidhmeannas na Seirbhísí Sláinte  agus comhairleoirí dlí.

Is den riachtanas i gcónaí go ndéanfaí an páiste a chosaint ó bhaol más féidir é a sheachaint.  Dá bhrí sin, mar bheart práinne, ba chóir don gCathaoirleach féachaint chuige go ndéantar socruithe cosanta cuí.  Ba chóir go mbeadh na socruithe seo i gcomhréir le méid an riosca agus gan píonós rómhór a chur ar an bhfostaí ach amháin ar son leas an pháiste.

Má mheasann an Cathaoirleach go bhfuil gá leis, ba chóir go mbeadh cruinniú ag an mBord Bainistíochta chun an cheist a phlé.  Má bhíonn aiseolas ar fáil ó Fheidhmeannas na Seirbhíse Sláinte, na Gardaí nó foinse ábhartha eile, is féidir leis an mBord é a phlé.  D’fhéadfadh sé tarlú go molfadh an Bord don bhfostaí go mb’fhearr dó/di dul ar saoire riaracháin fad is a bheadh an cheist a plé.  Má bhíonn an Bord in amhras faoi seo ba chóir comhairle a lorg ó na Gardaí, Bainisteoir Cúram Leanaí (Feidhmeannas na Seirbhísí Sláinte) agus/nó comhairleoirí dlí an Bhoird.

Saoire Riaracháin

Má threoraíonn an Bord Bainistíochta don bhfostaí gan teacht ar scoil, ba chóir go bhféachfaí ar seo mar shaoire riaracháin le pá seachas a bheith ar fionraí agus nach dtabharfadh sé le fios go raibh ciontacht i gceist. Ba chóir an Roinn Oideachais agus Eolaíochta a chur ar an eolas láithreach.

Bord Bainistíochta

Ba chóir don gCathaoirleach an Bord Bainistíochta a chur ar an eolas maidir leis na sonraí ar fad agus a chur ina luí ar na baill gur den riachtanas é go gcoimeádfaí na cúrsaí seo faoi rún – agus go ndéanfaí próis chuí an dlí a chomhlíonadh, ar bhonn rialacha an cheartais aiceanta.

 

Daingnithe ag an mBord Bainistíochta ___30/4/09________ 

Cathaoirleach,  Bord Bainistíochta

Cúram Leanaí

Má bhíonn imní ar mhúinteoir maidir le páiste.

 • Déantar é a chur in úil don bPríomh Oide, Bríd Mhic Gearailt nó don LPO Máire Mhic Aogáin.
 • Déanann Bríd agus Máire é a phlé chun cinneadh a dhéanamh conas deileáil leis.
 • Líontar foirm Curam Leanaí.
 • Déantar é a phlé leis na tuismitheoirí. Cuirtear ceist orthu conas is féidir linn cabhrú leo.
 • Muna bhfuil na tuismitheoirí sásta nó má táimid fós buartha déantar é a chur in úil don Duty Social Worker (870 8000)
 • Má cheapann Bríd nó Máire go bhfuil práinn leis cuirtear glaoch ar Chathaoirleach an Bhoird Bainistíochta chun comhairle a lorg.
 • Cuirtear cuntas scríofa ag an social worker má iarann sí é.
 • Cuirtear cóip den gcuntas i gcód agus cuirtear faoi ghlas é in Oifig an Phríomh Oide.
 • Cuireann an Príomh Oide in úil ag an gcéad cruinniú eile den mBord Bainistíochta faoin mír Cúram Leanaí go bhfuil sí buartha faoi pháiste.

 

Latest Posts