oifig@scoiland.ie

01 840 9640

Draighneán, Bóthar Fhaol Droma, Sord, Co. Áth Cliath, K67V207

   

Rollú

Bunscoil lán Ghaelach,chomhoideachais is ea Scoil an Duinninigh  ag feidhmiú faoi phátrúntacht  ArdEaspag Dheoise  Bhaile Atha Cliath.  Tá sé mar aidhm ag an scoil forbairt iomlán chomhchuí na ndaltaí ar fad a chothú: cognaíoch, intleachtúil, fisiciúl, cultúrtha, morálta agus spioradálta, agus freisin gaol beo le Dia agus an cine daonna a chur chun tosaigh chomh maith le fealsúnacht saoil na Críostaíochta.

Tá 13 fostaithe mar mhúinteoirí go lánaimseartha, an príomhoide agus beirt mhúinteoir acmhainne /tacaíochta foghlama, sa scoil.  Tá gach rang á riaradh sa scoil ó Naíonáin Shóisearacha go dtí Rang a Sé.

Na páistí atá ar an rolla i Scoil An Duinninigh, cuirtear orthu comhoibriú agus tacú le Cód Iompraíochta na scoile chomh maith leis na polasaithe eile.  Tá Tuismitheoirí/Caomhnóirí freagrach as cinntiú go ndéanann a gcuid páistí comhoibriú leis na polasaithe seo de réir mar a oireann dá n-aoiseanna.

Feidhmíonn Scoil An Duinninigh faoi na Rialacha do Scoileanna Náisiúnta agus na Ciorcláin Roinne agus tá maoiniú ar fáil i bhfoirm deontais agus múinteoirí íoctha ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta.  Feidhmíonn an scoil faoi réir an Acht Oideachais (1998), Acht Oideachais (Leas) (2000), Acht Oideachais do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta orthu (2004) agus reachtaíocht chuí comhionannais eile.  Leanann an scoil seo cláir curaclaim Roinn an Oideachais agus Eolaíochta.

Nósanna Imeachta i dtaobh cur isteach ar áit scoile

Cuirfidh an Bord Bainistíochta an comhphobal áitiúil ar an eolas go ginearálta ins na gnáthbhealaí e.g. nuachtlitir, bullaitín paróiste, litreacha chuig tuismitheoirí chun an córas cuí a chur in iúl maidir le cur isteach ar rollú sa scoil.

Tuismitheoirí a dteastaíonn uathu a bpáiste/í a rollú i Scoil an Duinninigh, ba chóir dóibh an fhoirm iarratais a líonadh isteach (is féidir í a fháil ón oifig) agus a chur go dtí  an scoil ar dháta a bheidh socraithe ag an mBord Bainistíochta gach bliain.   Tugtar cuireadh do thuismitheoirí na ndaltaí ins na Naíonáin Shóisearacha teacht chun na scoile don Lá Oscailte le linn mí an Mheithimh gach bliain.

Ní dhiúltaítear áit scoile do pháiste toisc eitneachas, riachtanais speisialta, míchumas, teanga/blas, inscne, stádas lucht taistil, stádas teifigh/iarrthóra tearmainn, creideamh/tuairim pholaitíochta nó luachanna, cúrsaí teaghlaigh nó sóisialta a bheith mar bhunús leis.

Cé go n-aithnítear cearta na dtuismitheoirí chun páiste a rollú i scoil ar leith, tá dualgas ar Bhord Bainistíochta Scoil an Duinnínigh aitheantas a thabhairt do chearta an chomhphobail scoile mar atá agus go háirithe cearta na bpáistí ar an rolla cheana féin.  Ní mór cúrsaí a mheá, agus prionsabail an cheartais aiceanta a thógaint san áireamh, agus leas na bpáistí.

Cé go gcuirtear iarratas isteach agus go gcuirtear ainm an pháiste ar liosta, ní hionann sin is a rá go bhfuil áit scoile dlite don pháiste.

Cinnteoireacht

An Bord Bainistíochta a dhéanann cinntí maidir le hiarratas cur ar rolla.   Cuirtear tuismitheoirí ar an eolas nuair a ghlactar le hiarratas an pháiste agus de ghnáth is féidir an páiste a chur ar an rolla má bhíonn spás ann agus má bhíonn sé/sí níos mó ná ceithre bliana d’aois, cé nach bhfuil d’iachall ar an bpáiste freastal ar scoil roimh aois sé bliana.

Chun cabhrú leis an scoil i gcás plódaithe, is féidir leis an mBord Bainistíochta cinneadh a dhéanamh maidir le uasuimhir in gach seomra ranga, ag tógaint san áireamh na treoirlínte ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta maidir le méid ranga agus soláthar foirne.  Tá tosca eile le tógaint san áireamh, mar atá:

* Méid na seomraí ranga agus an spás iontu.

* Riachtanais oideachasúla na bpáistí san aoisghrúpa.

* Ranganna ilghrád.

* Daltaí sa scoil le riachtanais speisialta oideachasúla/iompraíochta.

Nuair is mó an uimhir a bhíonn ag éileamh rollaithe in aon rang ar leith ná an spás a bhíonn ar fáil bainfear úsáid as na critéir seo a leanas chun páistí a chur in ord tosaíochta:

  • Leagfar síos sprioc dáta gach bliain ag braith ar lion na niarrtais agus ni chuirfear san áireamh ach paistí atá 4 bliana d’aois ar an lá sin.
  •  Deartháireacha agus deirfiúracha (ina measc leas-siblíní, a chónaíonn ag an seoladh céanna) daltaí atá ar an rolla cheana.
  • Páistí Múinteoirí.
  • Páistí ó theaghlaigh Gaelacha nó teaghlaigh ina bhfuil an Ghaeilge a úsáid go forleathan.
  • Má tá spás fágtha roghnófar paistí go bhfuil suim ar leith á léiriú ag a dtuismitheoirí sa Ghaeilge ( m.sh. gur fhreastail an pháiste ar Naíonra) agus rún láidir acu a bpáiste a chur ag Gaelscoil.

Páistí ag iarraidh aistriú ó scoileanna eile, is féidir iad a chur ar an rolla de réir Rialacha le haghaidh Scoileanna Náisiúnta, Acht Oideachais (Leas) agus polasaí rollaithe na scoile.

Páistí le Riachtanais Speisialta

Tabharfar acmhainní do pháistí le riachtanais speisialta a rollaíonn in (ainm scoile), de réir leibhéal na n-acmhainní a chuirfidh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta ar fáil don mBord Bainistíochta.

Is féidir go lorgódh an Bord Bainistíochta cóip de thuairisc dochtúra an pháiste agus/nó tuairisc shíceolaíoch nó go n-iarrfaidís go ndéanfaí measúnú air/uirthi láithreach chun riachtanais oideachasúla an pháiste a aimsiú agus chun na seirbhísí cuí a liostáil.  Déanfaidh an Bord Bainistíochta gach iarracht na háiseanna ar fad a bheith ullamh sara dtosaíonn an páiste ag freastal ar an scoil.  D’fhéadfadh seirbhís na múinteoireachta cuartaíochta a bheith i gceist, chomh maith le múinteoir acmhainne, cúntóirí riachtanas speisialta etc, fearas nó troscán speisialta, seirbhísí taistil etc.  Beidh duine ón bhfoireann sásta bualadh le tuismitheoirí an pháiste le riachtanais speisialta chun oiriúnacht na scoile dá bpáiste a phlé leo.  D’fhéadfaí cáschomhdháil iomlán a reáchtáil, agus tuismitheoirí, múinteoir ranga, múinteoir tacaíochta foghlama, múinteoir acmhainne agus síceolaí nó oibrithe sóisialta i láthair, de réir mar ba ghá.

I gcásanna áirithe d’fhéadfaí rollú an pháiste a chur ar athló fad is a bheifí ag fanacht ar thuairisc bhreithmheasa agus/nó ar na háiseanna a chur ar fáil a dhéanfadh freastal ar na riachtanais luaite sa tuairisc shíceolaíoch agus liachta.

Cé go mbíonn a leithéid d’áiseanna ar fáil, moltar do thuismitheoirí nach mbíonn sásta leis an leibhéal oideachais sa scoil breithniú a dhéanamh ar scoil speisialta, ina ndéantar freastal ar leith ar dhaltaí leis na riachtanais seo agus a bhíonn maoinithe dá réir.

Nósanna Imeachta i leith Achomhairc

Má bhíonn tuismitheoirí míshásta le cinneadh rollaithe is féidir leo dul i muinín an Bhord Bainistíochta.  Ní mór dóibh a chur in iúl i scríbhinn do Chathaoirleach an Bhoird cad iad na forais atá leis an athchomharc, taobh istigh de dheich lá tar éis diúltú dóibh.  Muna mbíonn siad sásta le toradh an athchomhairc is féidir leo dul i muinín Roinn an Oideachais agus na hEolaíochta, faoi Rannóg 29 d’Acht an Oideachais ar an bhfoirm oifigiúil atá curtha ar fáil ag an Roinn.   Caithfidh an t-athchomharc a bheith lóisteáilte taobh istigh de 42 lá tar éis don scoil cead rollaithe a dhiúltú.